2 Eylül 2013 Pazartesi

Alagille Sendromu

Alagille sendromu karaciğer, kalp , iskelet , göz ve böbrekler ve karakteristik yüz görünümü anormallikleri ile ilişkili otozomal dominant bir bozukluk ( OMIM 118.450 ) tur .
lk olarak 1969'da Alagille ve arkadaşları saptamışlar.

Kalp, böbrek, kemik bulgular ve tipik yüz özellikleri safra kanallarında azalmanın olmasına eşlik eder.

patofizyoloji
Alagille sendromu değişken ifade ile otozomal dominant bir hastalıktır . İlişkili anormallikler , karaciğer , kalp , göz , iskelet ve böbrekler ve karakteristik yüz hatları bu içerir . Hafif -orta mental retardasyon da mevcut olabilir . Ya pürüzlü - 1 ( JAG1 ) veya çentik - 2 ( NOTCH2 ) mutasyon Alagille sendromlu hastalarda bildirilmiştir .

Epidemiyoloji
Amerika Birleşik Devletleri insidansı her 100.000 canlı doğumda yaklaşık dir.

Ölüm / Morbidite
Morbiditeye neden olan durumlar kalp hastalığı , merkezi sinir sistemi vaskülopatisi , Moyamoya hastalığı ve böbrek hastalığının, safra kanalı azlığı veya kolestatik karaciğer hastalığına eklenmesiyle ortaya çıkar.

seks
Fark yoktur.

yaş
Genelde 6 aylıkkken veya daha önce fark edilir.

fiziksel
Hastalarda yenidoğanda uzamış sarılık olduğunda veya karaciğer içi safra yollarının yetersizliği  sonucu karaciğer biyopsisi bulgularından sonra teşhis edilir . Diğer hastalarda sağ kalp hastalığı için değerlendirme sırasında teşhis edilebilir .

Beslenme ve büyüme
Çocuklar genellikle zayıftır.

Baş ve boyun
Genişlemiş alın, sivri çene ve uzun burun olabilir.
Karakteristik yüz hatları bebeklik döneminde belirgin olmayabilir ama çocuk yaş aldıkça daha belirgin hale gelebilir .

Oftalmolojik
Göz bozuklukları sık görülür. En sık oftalmolojik bulgu Emerick ve arkadaşları tarafından yapılan büyük bir araştırmada  hastaların % 75'inden fazlasında posterior embryotoxon gözlenmiştir.

Kardiyovasküler
Neredeyse tüm hastalarda kardiyak üfürümler vardır .
En sık görülen kalp lezyonu periferik pulmoner darlık  ya da diğer yapısal lezyonlar olmayan darlıklar vardır .
Hemodinamik olarak önemli lezyonlar atriyal septal defekt ( ASD ) , ventriküler septal defekt ( VSD ) , Fallot tetralojisi , patent duktus arteriozus ( PDA ) , ve pulmoner atreziyi ( PA ) içerir. Artmış mortalite riskini Alagille sendromlu hastalarda önemli intrakardiyak lezyonlar oluşturur.
Son verilerde Alagille sendromlu hastaların bir alt grubunda Wolff - Parkinson-White sendromu arasında ilişki olduğu bildirilmiştir .

karaciğer
Karaciğer hastalığı Alagille sendromunun önemli bir özelliğidir .
Bebeklerde kolestatik sarılık ile görülür.
Serum safra asitlerinde yükselme genellikle şiddetli kaşıntı ve ksantomlara ( hiperkolesterolemi ) neden olur.
Koagülopatiler ve raşitizm,  yağda eriyen vitamin eksiklikleri  sıktır.

iskelet
Omurga , kaburga ve el anormallikler sık sık Alagille sendromu ile ilişkilidir.
Kelebek hemivertebrae Alagille sendromlu hastaların büyük çoğunluğunda bulundu. Diğer izole anomaliler kaburga anomalileri ve yarıçapı , ulna ve falanks kısalmasıdır.

nörolojik
Hafif gelişme geriliği ve mental retardasyon Alagille sendromlu bazı çocuklarda bildirilmiştir..
Böbrek : Gizli renal arter darlığı , lipoid nefroz veya glomerüloskleroz kronik hipertansiyon belirti ve bulgular ile ortaya çıkabilir. Alagille sendromu hastaların 187 böbrek tutulumu 73 mevcut olduğu bir çalışmada en sık görülen anomali olan renal displazi ( % 39 ) olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar böbrek tutulumu Alagille sendromu için belirleyici bir kriter olarak kabul önermiştir.
Vasküler : Vasküler lezyonlar Alagille sendromlu hastaların % 6'sında tarif edilmiştir. Bu lezyonlar baziler arter anevrizması , internal karotid arter anomalileri , orta serebral arter anevrizması , Moyamoya hastalığdır. anevrizmalar
Nedenleri
Alagille sendromu JAG1 genine ( 20p12 ) lokalize değişken ifade ile otozomal dominant bir mutasyodur.

Ayırıcı  tanılar:
biliyer atrezi
Konjenital Hepatik Fibrozis
kistik Fibrozis
Sarılık , Yenidoğan
Polikistik Böbrek Hastalığı
Progressive Ailevi Intrahepatik Kolestazis
tirozinemi
Tedavi stratejileri aşağıdakileri içerir:

Uygun vitamini dozu ile vitamin eksikliklerini düzeltme Alagille sendromu ( AS ) olan hastalarda büyüme ve gelişme için önemlidir . Vitamin A, D , E ve K su ile karışabilen formları sıklıkla zayıf emilir. Vitamin A, D, E, ve polietilen glikol bileşikleri ( TPGS ) ile K kompleksleri genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir ve daha iyi absorbe edilir . Çinko eksikliği bazen görülmektedir .Kaşıntı genellikle tıbbi tedaviye dirençli ve önemli ölçüde yaşam kalitesini etkiler. Bu hidroksizin ve difenhidramin gibi antihistaminik ajanlar  bazı hastalar için faydalıdır.
Bir kardiyolog klinik olarak anlamlı kalp hastalığı durumlarında yönetmelidir.
Tüm hastalarda periferik pulmoner darlık olanlar hariç , bakteriyel endokardit ( SBE ) profilaksiyapılmalıdır.
Bu anevrizma veya darlığı gibi diğer vasküler anomaliler için tarama gibi düşünülebilir .
Karaciğer bulguları olan hastalara hepatit A aşısı ile birlikte standart aşılar yapılabilir. Ayrıca asit mevcut spontan bakteriyel peritonit riski nedeniyle , özellikle bu hastalar için çok değerli pnömokok aşısı yapılabilir .

Cerrahi:
Laparotomi ve intraoperatif kolanjiografi ile safra yolları atrezisi ( EHBA ) tanısı dışlanması gerekir. Bazı çalışmalar EHBA için bazı çalışmalarda işlem uygulanan hastaların % 3-5 sonunda nonsendromik safra kanalı azlığı veya Alagille sendromu tanısı olduğu belirleniştir.
Safra asidine bağlı kaşıntı için cerrahi tedavi, refrakter hastalığı olanlar için biliyer diversiyon ve nihai ortotopik karaciğer nakli olabilir .
karaciğer nakli endikasyonları şunlardır:
Progressive karaciğer fonksiyon bozukluğu
Şiddetli portal hipertansiyon
Gelişme geriliği

Inatçı kaşıntı ve osteodistrofi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder