5 Ekim 2012 Cuma

Ventriküler septal defekt ( VSD )


Ventriküler septal defekt (VSD) ventrikül boşlukları arasındaki iletişim sonucunda kalbin 2 alt odacıklarını bölen septumda bir delik veya bir kusurdur.VSD bir primer anomali olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca Fallot tetralojisi (TOF), atriyoventriküler (AV) kanal defektleri, büyük arterlerin transpozisyonu  rahatsızlıklarınına da seyir edebilir.
Bir izole VSD tüm doğumsal kalp hastalıklarının % 20'sinden fazlasını her 1000 canlı doğumda 2-6  sayısında görülür.

Ventriküler septal defekt (VSD'lerin) ile ilişkili belirtiler ve fiziksel bulgular defektin ve soldan sağa şantın boyutuna bağlıdır. Ventrikül düzeyinde soldan sağa şant olduğunda
pulmoner kan akımı normalin ve sistemik kan akımının üzerine çıkar. Sol atrium ve mitral
kapaktan geçen kan akımı da artar. Kalbin apeksinde mitral kapaktan geçen kan akımındaki
artışı yansıtan diyastolik bir üfürüm duyulur. Sol atrial basınç  artar. Sol vent
normalden geniştir. Sağ ventrikül dilatedir.

Göğüs radyografisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektrokardiyografi (EKG) tanıda yarar sağlayabilir.

Takipne, hepatomegali, subkostal çekilme, ağır gelişme geriliği, cilt altı doku azlığı, aşırı
terleme, eksternal juguler nabız belirginliği, tipik semptomlardır.
Sol 3-5. İKA’da kuvvetli pansistolik üfürüm, apekste mitral kapaktan geçen artmış kan
akımına bağlı diastolik üfürüm duyulur.
Artmış pulmoner kan akımına bağlı olarak S2
 sert ve çiftleşmiştir
Geniş VSD’li daha büyük hastalarda sternumda güvercin göğüs deformitesi vardır. Bu
deformite büyüme döneminde genişlemiş sağ ventrikülün sternumu öne doğru itmesine bağlı
oluşmuştur.
Fizik muayene bulguları VSD’nin boyutu ve pulmoner venöz direncin şiddetine bağlı olarak değişir.
VSD’li bebeklerin; 1 aylıkken %80
    3 aylıkken %60
    6 aylıkken %50
    12 aylıkken %25 spontan kapanma olasılığı vardır
Küçük VSD li çocuklar asemptomatiktir ve mükemmel bir uzun dönem prognoza sahiptir. Ne tıbbi tedavi veya cerrahi tedavi gerekir. Orta veya büyük VSD'lerde zamanla küçüldüğü görülür.

Kalpte sol ventriküldeki basıncın  sağ ventrikülden fazla olması nedeniyle sol dan sağa geçiş (şant) olur.
Sonuçta sol ventrikül volum yükü artar , pulmoner kan akımı artar, kardiak output azalır.

LV pulmoner arter (PA) girerek oksijenli kan RV sonuçlarına defekt yoluyla kan akışını. Vena kava gelen normal pulmoner akım için bu ekstra kan Ayrıca akciğerlere kan akışını arttırır ve daha sonra sol atriyum (LA) içine ve sonuçta LV içine pulmoner venöz dönüşü artırır. Bu LV dilatasyonu ve sonra hipertrofisinde LV hacim sonuçları artmıştır. Pulmoner venöz basıncını yükseltir, sonra diastol sonu basıncı ve dolayısıyla LA basıncı arttırır.

Artmış pulmoner kan akımı pulmoner interstisyel sıvı artırabilir pulmoner kapiller basınç, yükseltir. Bu durum şiddetli olduğunda, hasta pulmoner ödem ile sunabilirsiniz. Bu nedenle, PA basınç ve pulmoner venöz basınç hem VSD yükselir. Pulmoner venöz basınç artışı atrial septal defekt ile görmedim: kan kolayca atriyal iletişim yoluyla bu odaya çıkmak çünkü LA basınçları düşüktür.

Kan aorta, kardiyak output azalır ve telafi edici mekanizmalar uzak VSD yoluyla shunted gibi Sonunda, yeterli organ perfüzyonu sürdürmek için uyarılır. Bu mekanizmalar, renin-anjiyotensin sistemi sayesinde artarak katekolamin sekresyonu ve su ve tuz tutulması vardır.

Soldan sağa şant derece yukarıda tarif edilen değişiklikler büyüklüğünü belirler. Soldan sağa şönt bir anatomik ve diğer fizyolojik olan 2 faktörlere bağlıdır.


Akciğer damarlarında değişiklikler:

Pulmoner vasküler hastalık sonuçta geri dönüşü olmayan bir durumdur ve büyük bir sol-sağ şant olan bireylerin zamanla oluşabilir.
Spontan kapanma  çocuklarda sık görülür, genellikle 2 yaşında.

Küçük VSD ler genellikle iyi prognozludur.

Küçük VSD'lerin Çocuklar asemptomatiktir ve mükemmel uzun vadeli yaşarlar. Aşağıdaki gibi orta veya büyük VSD'lerin olan çocuklar için tıbbi tedavi sonucu, değişir.
Birçok bebeklerin 6 yaş ve 24 ay arasında sol-sağ şant büyüklüğü kademeli bir düşüş gösterir..
VSD'lerin çocukların çoğu stabil durumda kalması veya bebeklik sonra geliştirmek. Kalp yetmezliği bebeklerde çok nadir oluşur. Anemi, solunum yolu enfeksiyonu, endokardit veya ilişkili bir lezyon (örneğin, aort yetersizliği) gelişimi Belirtilerin tekrar tetikleyebilir.
Ventriküler septal defekt (VSD'lerin) ile ilişkili belirtiler ve fiziksel bulgular defekti ve sol-sağ şant büyüklüğü boyutuna bağlıdır.

Küçük VSD li hastalarda hafif veya hiç belirti görülmez. Bir üfürüm rutin muayene sırasında tespit edilir. Besleme veya kilo alma, genellikle etkilenmez.

Orta VSD'lerin
Bebekler artmış sempatik aktivitenin bir sonucu olarak, aşırı terleme olabilir. Bu terleme beslenmeleri sırasında özellikle dikkat çekicidir. beslenme ile yorgunluk önemli bir belirtidir.

Beslenmede yetersizlik nedeniyle yeterli büyüme eksikliği olabilir. Sık solunum yolu enfeksiyonları pulmoner konjesyon ikincil olarak ortaya çıkabilir.

Büyük VSD'lerin
Belirti ve bulgular benzerdir, fakat ılımlı defekti olan bebeklerde gözlenen, daha ciddi. Belirtileri nedeniyle pulmoner vasküler basınçları gecikmiş bir azalma daha sonra oluşabilir olabilir. Zayıf kilo ve sık solunum yolu enfeksiyonları sık görülür.

Küçük VSD'lerin olan bir hastada, fizik muayene bulguları başta kardiyak belirtilerden oluşur. Orta-büyük defektleri olan hastalarda, büyüme bozuklukları genel muayenede belirgindir.


Ventriküler septal defekt (VSD) ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken durumlar şunlardır:

Ilişkili defekti olan VSD
Atriyoventriküler (AV) septal defekt
Normalde ilgili büyük arterler ile çift çıkışlı sağ ventrikül (RV)
Hafif veya orta şiddette subaortik stenoz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder